Databeskyttelsesforordningen

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Another Casting Company (herefter kaldet ACC) håndterer personoplysninger. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig og som opsamles ved registrering på vores hjemmeside eller til en prøvefilmning hos os.

Dataansvarlig

ACC er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om vores skuespillere/modeller, samt egne kunder og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Another Casting Company
Nørregade 26, 2 sal
1156 Kbh. K
info@anothercc.dk

 

Vores databehandlere er :

 • simply.com
 • microsoft.com
 • dinwebpartner.dk
 • betterdoing.dk
 • mailgun.com
 • wordpress.com
 • vimeo.com
 • calendly.com

 

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Navn
 • Fødselsdato og år
 • Adresse
 • E-mail
 • Tøjstørrelse m.m.
 • Erfaring reklame, film, TV m.m.
 • Etnicitet/nationalitet/sprog
 • Samt andre relevante oplysninger, som kan være vigtig for os i arbejdet med at finde de rette medvirkende. Du er altid velkommen til at undlade at skrive informationer, du ikke måtte ønske at dele.

Bemærk: På hjemmesiden vil kun fornavn/fornavne, samt alder figurere. Ligesom kontaktinfo ikke er synlig. Informationerne benyttes ikke til f.eks. nyhedsbreve el.lign. Vi opretter aldrig profiler selv. Dvs. Talenter har selv oprettet profilen, eller bedt os om at hjælpe med dette.

 • Skulle du ønske at blive slettet fra hjemmesiden, bedes du informere os på info@anothercc.dk
  Dette betyder: Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører.

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig (selvom du selv har informeret/skrevet disse)
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

 • Vi har vedtaget politikker for it-sikkerhed, og ACC´s medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.
 • Det er kun ACC, som har adgang til dine personlige oplysninger på hjemmesiden
 • Ved en casting vil du skulle oplyse casteren, hvis du IKKE ønsker, at vi deler det af dig udfyldte casting sheet med film- eller produktionsselskab, eller reklamebureau (altså kunden).

Klageinstans

Ønsker du at klage, eller er du i tvivl om ovenstående, er du altid velkommen til at skrive til os på : info@anothercc.dk

Pga. GDPR, vil vi fremadrettet forbeholde os ret til at slette inaktive profiler, og dertilhørende persondata efter 5 år.

 

 

 

Cookie- og privatlivspolitik hos Another Casting Company

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

 

 

In English

General Data Protection Regulation

Privacy policy

In this section you can read how Another Casting Company (hereinafter referred to as ACC) handles personal data. Personal information is all kinds of information that can be attributed to you to some extent and which is collected when registering on our website or for a trial filming with us.

Data controller

ACC is the data controller for the information collected about our actors/models, as well as our own customers and visitors to our website, and we ensure that the processing of personal data takes place in accordance with the legislation.

Our contact details are:

Another Casting Company

Nørrevoldgade 6, 1 floor

1358 Copenhagen K, Denmark

info@anothercc.dk

Our data processors are:

 • simply.com
 • microsoft.com
 • dinwebpartner.dk
 • betterdoing.dk
 • mailgun.com
 • wordpress.com
 • vimeo.com
 • calendly.com

We process the following personal data

 • Name
 • Birthday and year
 • Address
 • Email
 • Clothing size etc.
 • Experience in advertising, film, TV etc.
 • Ethnicity/nationality/language
 • As well as other relevant information which may be important for us in the work of finding the right actors.

You are always welcome to refrain from writing information you do not wish to share.

Note: Only first name(s), hight and age will appear on the website. Contact info is not visible. The information is not used for e.g. newsletters etc. We never create profiles ourselves. The actor/model created the profile themselves, or askes us to help with this.

Should you wish to be deleted from the website, please inform us at:

info@anothercc.dk

This means: If the processing of personal data is based on a consent from you, you have the right to withdraw the consent, which means that the processing then ceases.

Your rights

 • You have the right to gain insight into which personal data we store about you (even if you have informed/written this yourself)
 • You have the right to have the personal data we have registered about you corrected and updated
 • You have the right to have the personal data we have registered about you deleted. If you wish to have your personal data deleted, we will delete all information

Security

We protect your personal data in the following way:

 • We have adopted policies for IT security, and ACC’s employees are regularly informed about the secure processing of data
 • Only ACC has access to your personal information on the website
 • At a casting, you will have to inform the caster if you do NOT want us to share the casting sheet you have completed with the film or production company, or advertising agency (ie the customer)

Appellate body

If you wish to complain, or if you have any doubts about the above, you are always welcome to write to us at: info@anothercc.dk

Due to GDPR, we will in the future reserve the right to delete inactive profiles and associated personal data after 5 years.

 

Cookie and Privacy Policy of Another Casting Company

Introduction

When you visit our website, information is collected about you, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the advertisements displayed on the site. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on which information is collected, its purpose and which third parties have access to it.

Cookies

The website uses “cookies”, which are text files that are saved on your computer, mobile phone etc. accordingly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain harmful code such as virus.It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, advertisements may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not function optimally and that there is content that you cannot access.